A mûködtetõ szervezet

A Misztótfalusi Kis Miklós Közmûvelõdési Egyesület,
az EMKE nagybányai fiókszervezete

Alakulása: a Misztótfalusi Kis Miklós Közmûvelõdési Egyesület (MKMKE) az 1990-ben újjáalakított Erdélyi Magyar Közmûvelõdési Egyesület nagybányai szervezete. Megalakulásának idõpontja 1991. június 17., törvényszékileg bejegyzett önálló szervezet, a törvényszéki bejegyzés száma és helye 73/13.oct.1991 – Nagybánya.
Célja: lehetõségei szerint, az általa szervezett közösségi alkalmak, kulturális rendezvények, mûvelõdési programok segítségével hozzájáruljon Nagybánya és a környék szórványmagyarságának megmaradásához, erõsítse nemzeti öntudatát, szolgálja anyagi és szellemi értékeinek megõrzését.
Vezetõsége: a szervezet eddigi elnökei dr. Pohl Antal, Mátis Csaba, Dávid Lajos, Gyarmathy Gábor, Lakatos Nella. Jelenlegi elnök Dávid Lajos.

A Misztótfalusi Kis Miklós Közmûvelõdési Egyesület 2001-tõl törvényes és kizárólagos haszonélvezeti joggal rendelkezõ mûködtetõje az Illyés Közalapítvány segítségével megvásárolt és helyreállított, református egyházi tulajdont képezõ nagybányai Teleki Magyar Háznak.

Rendezvények 2001 elõtt

Fontosabb rendezvények, amelyek szervezésében a Teleki Magyar Ház megalakulását megelõzõen szerepet vállalt:
– Misztótfalusi Kis Miklós Gyûjtemény felavatása, emlékünnepély, Misztótfalu – 1991, 2003
– Kovács Dezsõ emlékünnepség, Magyarlápos – 1991
– Gróf Teleki Sándor halálának századik évfordulója, emléktáblaavatás, emlékfüzet megjelentetése, Nagybánya, Koltó – 1992
– Szilágyi Domokos emlékünnepségek, emlékfüzet megjelentetése, Nagysomkut, Magyarlápos, 1993, 1998, 2001, 2002, 2003
– Németh László emlékünnepségek, emléktáblaavatás – 1992, 1995, 2001
– Czelder Márton emléknap – 1993
– A nagybányai mûvésztelep alapításának 100. évfordulója, emléktáblaavatás, centenáriumi kiadvány (a miskolci Herman Ottó Múzeummal közös kiadás) – 1996
– A 450 éves nagybányai református egyház évfordulós rendezvényei, kiadvány megjelentetése, 1997
– Rendszeres, hagyományteremtõ és -õrzõ rendezvények: ökumenikus egyházi kórustalálkozók (1991, 1992, 1993), megyei szintû szavalóversenyek (“Koltói õsz” és “Bóbita”), népdalestek, március 15-i és október 6-i megemlékezések, író-olvasó találkozók, népfõiskolai elõadások, néprajzi rendezvények, kézmûves foglalkozások, hangversenyek, képzõmûvészeti kiállítások-találkozók szervezése stb.
– A római katolikus egyházzal közösen évente megrendezett augusztusi Szent István Napok szervezése.

Rádióadás

A Misztótfalusi Kis Miklós Közmûvelõdési Egyesület 1993 õszén kezdeményezõ szerepet vállal egy nagybányai magyar nyelvû rádióadás indításában, mûködtetésében. A Cinemar Rádió által eleinte ingyenesen felajánlott mûsoridõ heti egy óra, majd heti ötven perc (szerkesztõk: Horváth Kósa Zsuzsa, Dávid Lajos, majd Gál Tünde, Boczor Dániel és Mazur Réka is). Az adás 1995 májusáig mûködött, a MKMKE hírek, információk, interjúk, riportok, egyházi és ifjúsági rovatok sugárzása mellett a környék kulturális hagyományaira, eseményeire való odafigyeléssel igyekezett ezen a téren is eleget tenni közmûvelõdési, “közszolgálati” szerepkörének. 1994 februárjában a rádió tulajdonosai és a szerkesztõség tagjai között felmerült vitás (elvi és anyagi) kérdések miatt az adás egy hónapig szünetel, majd március 1-tõl új feltételek között indul újra, ezúttal azonban már bérelt mûsoridõben! Az anyagi hátteret a MKMKE biztosította, helyi szponzorok segítségével. 1995 májusát követõen az adás az ugyancsak nagybányai Galaxia Rádió magyar nyelvû mûsoraként indult újra (1995 szeptemberében), heti kétszeri ötven perces adás formájában. A sugárzás itt már nem bérelt mûsoridõben történt, a szervezeti hátteret, és a szerkesztõk minimális technikai felszereltségét azonban 1996 júniuság továbbra is a MKMKE biztosította. Az adás jelenleg is mûködik, de már a MKMKE-tõl függetlenül.

Kiadványok

A MKMKE 1993-ban jelenteti meg, Nagybányáról elszármazott magyarok segítségével (utolsó köteteinknél már alapítványi támogatással), az “EMKE-füzetek” címû közmûvelõdési-helytörténeti kiadványsorozat elsõ két összevont számát, a “Nagybányai kalauz”-t. A sorozatot azzal a célla indították útjára szerkesztõi (Metz József, Horváth Kósa Zsuzsa és Dávid Lajos), hogy “a rendszeresen megjelenõ kötetetek révén hiteles tájékoztatást nyújtsanak a Bányavidék múltjáról és jelenérõl, elõsegítve történelmi , mûvészeti, mûvelõdési hagyományaink jobb megismerését.” A 70-150 oldalas kiadványok (kötetenként 1000-1200 példány) megjelentetését bizonyos mértékben a vidékre vonatkozó, nem szakemberekhez szóló (!), tehát valóban a köz mûvelését szolgáló, ugyanakkor hiteles, helytálló adatokat felvonultató magyar nyelvû irodalom hiánya is indokolta. Az elmúlt évek folyamán megszületett, nagy népszerûségnek örvendõ kiadványok:
1. Metz-Oszóczki-Soltz: NAGYBÁNYAI KALAUZ, EMKE-füzetek 1-2, 1993
2. Metz-Molnár-Molnár-Oszóczki-Romok-Soltz: MISZTÓTFALUSI KALAUZ, EMKE-füzetek 3, 1993
3. Metz-Oszóczki-Sebõk-Soltz-Varga: KOLTÓI KALAUZ, EMKE-füzetek 4, 1994
4. IN MEMORIAM NÉMETH LÁSZLÓ (tanulmánykötet, szerk. Máriás József), EMKE-füzetek, 5-6, 1995
5. Dávid-Metz-Soltz: BÁNYAVIDÉKI TÚRÁK, EMKE-füzetek 7-8, 1995
6. FARKASLAKI KALAUZ, EMKE-füzetek 9, 1996
7. Dávid-Kovács-Kötõ-Metz: SZÍNJÁDZÓ SZÁZADOK, EMKE-füzetek 10-11, 1997
8. Balogh-Dávid-Metz-Vánk: ÉVEK ÉS ISKOLÁK, EMKE-füzetek 12-14, 1997
9. FELSÕBÁNYAI KALAUZ (szerk. Máriás József), EMKE-füzetek, 15-16, 1998
10. Kovács-Metz-Szász: SZENT ISTVÁN TEMPLOM, EMKE-füzetek, 17-18, 2000.
A miskolci Herman Ottó Múzeum és a MKMKE közös kiadásában jelent meg a már említett Murádin Jenõ – Szücs György: NAGYBÁNYA 100 ÉVE címû reprezentatív kiadvány, a mûvésztelep 1996-os centenáriuma tiszteletére.

Comments are closed