A Teleki-ház

Teleki hazatérte után, élete utolsó évtizedére beköltözött Nagybányára, a hetvenes évek végén épült házába.

A gróf egykori tulajdonát képezõ földszintes épületek a város történelmi központjának szomszédságában, a Zazar-patak jobb partján, a XVIII. századi református templom s az ugyanebben az idõszakban épült pénzverde, a „Münz” közelében, a hajdani Fasor, majd Thököly Imre utca (ma Minerilor) 5-7. szám alatt találhatók. Tulajdonképpen két, összetartozó épülettömbrõl van szó, amelyeket nagy udvar választ el egymástól.

Az 1894-ben megjelent Nagybánya és környéke leírásából tudjuk, hogy az épületek elõtt akkoriban nyolc szál fenyõ õrködött.

Dolgozó- és hálószobából álló lakosztálya az „alsó ház” utcára nézõ részén volt, itt halmozta fel azt a sok mûkincset, ereklyét, amelyek valóságos múzeummá tették lakását: forgácsokat az aradi vértanúk bitófáiból, fegyvereket nevezetesebb csatákból, Bem tábornok kócsagtollát, amit a nagy hadvezér az erdélyi hadjárat idején hordott, Victor Hugo saját kezû tollrajzát, Garibaldi elsõ mankóját. Íróasztala fölött egy olajfestmény függött, amely egy kapuai csatajelenetet ábrázolt, középpontban Garibaldival, jobbján Teleki Sándor lovasalakjával. A szobák bútorzata az ezredes tervei alapján készült, nagybányai asztalosok mûhelyében. Az ablak elõtt egy jó ízléssel faragott tölgyfa asztal állt, amelyen a forradalmár emlékíró élete utolsó éveiben emlékeit, tárcáit megalkotta.

Az egyszerû, mégis tágas családi ház több mint egy évszázad múltán is hirdeti egykori tulajdonosa kiváló ízlését. A faragott kapu (Maticska Jenõ festõmûvészünk édesapjának munkája) két szárnyát ugyan vassal helyettesítették, az ugyancsak faragott bejárati ajtón azonban ma is látható a kilenc ágú koronás Teleki-monogram. A jó állapotban megõrzött tölgyfa ajtók, beépített szekrények és fatáblás ablakok, a réz ajtó- és ablakdíszek csak növelik az épület értékét, patináját.

Teleki Sándor gróf, mint örömmel halljuk, a telet városunkban a fasoron épült új házában fogja tölteni.
NAGYBÁNYA ÉS VIDÉKE – 1881. szeptember 20.

Gróf Teleki Sándor ezredes Budapestrõl visszaérkezett Koltóra és berándult városunkba megtekinteni a leendõ lakását. Az átalakított épületben már felismerhetni a célszerûség és kényelem arányait. A nagy telek a polgári kórház mellett az átalakításra igen kedvezõ és szép helyen fekszik, a folyó partján kimagasló fasoron, melyen a legszebb sétány volt és lehetne a jobb gondozás mellett. Néhai Prugberger és Molcsányi bányanagyok voltak e szép fasoros sétány alkotói. Néhai Agricola polgármester korlátoltatta el célszerûen a szekérúttól. Azután a ragadó folyam a védtelen parttól nagy darabot elsodort. […] Prugberger min. tanácsos és bányaig. fõnök úr megörökíthetnék a neveiket e fasoros sétány megújításával, amelyben szívesen venne részt a mostani bányanagy Wilhelm úr is, aki ügyes kertész és rendelkezik azon erõkkel, melyek buzgó elõdei alatt létesítették az egész fasort. […]
NAGYBÁNYA ÉS VIDÉKE – 1881. október 11.

Comments are closed