Terveink

Az intézmény jövõje

Reméljük, az épületet sikerül ezután is olyan civil intézményként mûködtetnünk, amelyben minden nagybányai magyar társadalmi szervezet, egyesület, értelmiségi klub, kör, társaság stb. otthonra találhat, folytathatja saját szûkebb-tágabb társadalmi réteget felölelõ tevékenységét. A jövõben is ez jelentené majd a Teleki Magyar Ház mûködésének alapját.

A intézménynek és a mögötte álló szervezeteknek ugyanakkor továbbra is jól meghatározott programmal kell részt vennie a nagybányai kulturális életben és a helyi magyar közösség életében. A heti-havi rendszerességgel eddig is megszervezett kulturális és hagyományõrzõ programok, elõadások, foglalkozások mellett igyekszünk újabbak beindításával  gazdagítani a nagybányai és erdélyi mûvelõdési életet. Az augusztusi Szent István Napokhoz, a májusi Teleki Napokhoz, vagy az õszi Fõtér Fesztiválhoz hasonló hasonló, nagyobb szabású kulturális megvalósításokkal egyrészt a helyi magyar közösség önbizalmát szeretnénk erõsíteni, másrészt minél több mindent megmutatni értékeinkbõl és hagyományainkból a régió többségi nemzethez tartozó polgárainak.

A központ fokozatos kiépülésével nagyobb közönséget feltételezõ elõadások, konferenciák megszervezésére is vállalkozhatnánk. Az épületegyüttesben esetleg magyar óvóda, illetve napközi is helyet kaphatna, de nyaranta akár képzõmûvészeti alkotótáborok, vagy komolyabb szórvány-gyermektáborok szervezését, befogadását is megoldhatnánk.

Kezdettõl úgy terveztük, hogy saját kölcsönkönyvtára lesz az épületnek, amelyet részlegesen bár, de 2004 márciusában sikerült megnyitnunk a közönség elõtt. Könyvtárunkat reméljük rövidesen sikerül a 2006-ban megvásárolt lakrészbe költöztetni és kisebb olvasóteremmel kibõvíteni. Egy sajnos tiszavirágéletûnek bizonyult régebbi kezdeményezés, egy nagybányai magyar könyvesbolt könyvbemutatók, író-olvasó találkozók szervezéséhez nyújthatna megfelelõ keretet.

Az épületben, jelenlegi régiségtárunkat továbbfejlesztve és kapcsolódva az erdélyi irodalmi-történelmi emlékhelyek hálózatához, egy komolyabb helytörténeti gyûjtemény (Teleki-múzeum) is helyet kaphatna.

A Ház jövendõbeli szerepét tekintve külön csoportot képviselnek azok a lehetõségek, amelyek a Magyar Ház mûködésének biztosíthatnának anyagi hátteret. Ilyenek egy vendéglõ, vagy kávéház beindítása a pincében, a tetõtérben kialakítható idegenforgalmi szálláshelyek, a már jelenleg is mûködõ teleház jellegû szolgáltatások, a különbözõ szabadidõs programlehetõségek, stb.

Mindezeken túl – kezdeményezõ szerepet vállalva – a továbbiakban is segíteni igyekszünk a nagybányai és környékbeli civil szervezõdések, közelebbrõl a kulturális egyesületek érdekérvényesítését, tevékenységének kibontakoztatását, a bányavidéki magyar közösség építését és megmaradását.

Az épület tervezett kialakítása

Az épületegyüttes két földszintes épületbõl áll. A nagyobbik „felsõ ház”-nak nem csak lakórészei és padlástere, de pincéje is nagyon jól hasznosítható lenne közösségi célokra.

A ház központi részének déli utcai frontján található szobákban továbbra is az egyes szervezetek irodái kapnának helyet. A könyvtár-olvasóterem, illetve a helytörténeti gyûjtemény is ebben a részben mûködhetne. Az udvari front két nagyobb szobáját már jelenleg is kitûnõ elõadó-kiállító helyiségként hasznosítjuk.

A padlás hatalmas tere, magas tetõszerkezete szinte kínálja magát a beépítésre. Központi részét lényegében egyetlen hatalmas terem foglalná el, amely megfelelõen mozgatható-alakítható berendezéssel, térelválasztókkal egyaránt alkalmas lenne akár 250 személyes színházi elõadások, ifjúsági rendezvények, de akár kiállítások, rajzkör szervezésére is. Kijárást biztosítanánk a meglévõ udvari terasz megemelt, nyitott tetõterére is.

A pincében egy kisebb vendéglõ, vagy kávéház kapna helyet, konyhával, raktárhelyiségekkel, nyári kerttel; mûködtetése az épület fenntartását segítené.

A parkosított udvar – ahol 2007 májusától Teleki Sándor mellszobra, Dinyés László budapesti szobrászmûvész alkotása látható – a maga szinte ezer négyzetméterével, már jelenleg is alkalmas nagyobb rendezvények megtartására. Tervezzük egy rusztikus játszótér (vár, hinta, homokozó) kialakítását is.

A kisebbik „alsó házban” a meglévõ irodahelyiségek mellett a padlásteret itt is beépítenénk, egy legalább 50 személy befogadására alkalmas turisztikai szálláshelyet alakítanánk ki benne.

Comments are closed