Gyűjtőköri szabályzat

A Tersánszky J. Jenő könyvtár általános gyűjtőkörű, nyilvános közművelődési könyvtár, gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza.

Az állománygyarapítás forrásai:
– költségvetés
– támogatás
– ajándék.

Gyűjtőköri szempontok :
– A könyvtár gyűjti az egyes tudományágakra vonatkozó átfogó műveket, az ismeretterjesztő irodalmat, a szépirodalmat.
– Helyismereti állományunkba beszerezzük a Nagybányai vonatkozású dokumentumokat.  Gyűjtjük a helyi szerzők műveit.
– Idegen nyelven kiadott irodalmat erősen válogatva szerzünk be.

Az állomány gyarapítása az ETO szerinti felosztás alapján a következő szempontok figyelembevételével történik:
1. Általános művek területén az alap és általános lexikonok, enciklopédiák.  Kéziratok, könyvritkaságok területén teljességre törekedve . Időszaki kiadványok erősen válogatva.
2. Filozófia, pszichológia, logika, etika, esztétika egyetemes és átfogó művei.
3. Vallás területén az egyetemes művelődés szempontjából fontos keresztény és nem keresztény egyházakat bemutató átfogó művek.
4. Társadalomtudomány: átfogó jellegű, összegző munkák, statisztikák. A közgazdaság, a jog területén elsősorban az összegző, a gyakorlati szempontból fontos művek. A néprajzi műveknél a magyarság szellemi és tárgyi értékei, a tájegységünkre vonatkozó munkák.
5. Természettudományok minden ágában (környezetvédelem, matematika, csillagászat, fizika, kémia, földtudományok) a korszerű ismereteket nyújtó, átfogó, népszerű ismeretközlő munkák.
7. Alkalmazott tudományok területén az általánosan érdeklődésre számot tartó, keresett, ismeretterjesztő munkák.
7. Művészetek területén minden művészeti ágban, minden korszakban az összefoglaló, általános ismereteket nyújtó művek. Sport területén egy-egy sportág általános összefoglalása.
8. Nyelv és irodalom területén a népszerű összegzések, nyelvhelyességre, helyesírásra vonatkozó munkák, életrajzok, irodalomkritikák, irodalomtörténet, a kortárs írónemzedék nagyjait bemutató elemzések.
9. Szépirodalom területén teljességre törekedve a klasszikus és kortárs magyar szépirodalom alkotásai.  A klasszikus és kortárs világirodalom reprezentatív alkotásai.  Erősen válogatva a romantikus és szórakoztató irodalom.
9. Földrajzi művekből egy-egy kontinensre, régióra, országra vonatkozó leírások, átfogó kalauzok.  Történelmi témában a magyar, román  és egyetemes történelem feldolgozásai.

Az állományból történő kivonás szempontjai:
Kényszerű kiiktatás: dokumentum megrongálódása, elvesztése, hiány.
– Tervszerű állományapasztás:  tartalmi elavulás miatt, használati igény teljes hiánya, duplumok nagy száma, gyűjtőköri módosulás.

Dávid Lajos intézményvezetõ
Barra Lehel könyvtáros

Comments are closed