Működési szabályzat


I. Általános szabályok

1. A könyvtár neve, címe: Tersánszky Józsi Jenő Könyvtár Teleki Magyar Ház 430322-Baia Mare/Nagybánya, Str. Minerilor – Thököly Imre utca, nr. 5-7. Szám.
2. A Tersánszky J. Jenő könyvtár nyilvános könyvtár, szolgáltatásait minden beiratkozott olvasó a könyvtárhasználati szabályzat betartása mellett igénybe veheti.
3. Mobiltelefon használata a könyvtárban nem engedélyezett.
4. A könyvtárban étkezni tilos.
5. Dohányozni a könyvtár egész területén tilos.
6. Az olvasóterembe könyvet, jegyzetet csak a könyvtárosnak bemutatva lehet bevinni.
7. A könyvtár területén hirdetéseket, közleményeket kitenni csak a fenntartó engedélyével lehet.
8. A szabályzatot be nem tartó látogatóktól a könyvtár a könyvtárhasználat jogát meghatározott időre, vagy véglegesen visszavonhatja.
9. A könyvtár állománygyarapítása során csak olyan olvasói ajándékkönyvekkel egészíti ki állományát, amely gyűjteményébe illik, illetve gyűjtőköri előírásainak megfelel. A gyűjtőkörbe nem tartozó dokumentumokat nem fogadja, nem őrzi, nem veszi állományba.
10. A látogatók panaszaikkal, javaslataikkal felkereshetik az intézmény fenntartóját.

II. A könyvtári szolgáltatások igénybevételének feltételei és az ehhez kapcsolódó szabályok

II.1. Beiratkozás

a) A beiratkozás alapfeltétele, hogy a könyvtárhasználó közölje, és hitelt érdemlően dokumentum (személyi igazolvány, útlevél) felmutatásával igazolja saját, ill. 18 éven aluli használók esetében az értük jótállást vállaló (szülő) természetes személyazonosító adatait és lakcímét.
b) A személyes adatokban bekövetkezett változásokat a könyvtárhasználó köteles bejelenteni a könyvtárnak. A felvett adatok kizárólag a könyvtári nyilvántartások kezelésére, könyvtári statisztikák készítésére használhatók fel. Az adatokat a könyvtár harmadik fél részére nem adhatja ki, nem hozhatja nyilvánosságra. Az adatok jogszabály szerinti kezeléséért a könyvtáros felelős. A beiratkozáskor a könyvtárhasználónak előre meghatározott díjat kell befizetnie, melynek ellenében a szolgáltatásokat a naptári év folyamán veheti igénybe.
d) A beiratkozási díj kifizetése alól mentesülnek:
– 14 éven aluliak
– 70 éven felüliek
e) A tagság megújításának a feltételei ugyanazok, mint a beiratkozásé.

II.2. Olvasójegy

a) A beiratkozott olvasók olvasójegyet kapnak, amely tartalmazza az olvasó egyedi azonosítóját, nevét, születési dátumát, valamint a könyvtár adatait. Az olvasójegy felmutatása a könyvtár látogatásának, egyes szolgáltatások igénybevételének feltétele. Az olvasójegyet csak a tulajdonos használhatja. A dokumentumok visszaadásának nem feltétele az olvasójegy felmutatása.
b) A könyvtár az olvasójegy érvényességét rendszeresen ellenőrzi, az elveszett olvasójegyet a könyvtár díjfizetés ellenében pótolja. Az elvesztésből eredő kár az olvasót terheli.

II.3. A dokumentumok helyben használata

1. A könyvtár nyitvatartási idejében biztosítja, hogy állományainak erre rendelt részét látogatói helyben használhassák. A használók minden korlátozás nélkül kézbe vehetik a szabad polcokon elhelyezett dokumentumokat, azokat használat után a könyvtárosnak kell visszaadniuk.
2. A dokumentumok használatakor az olvasónak ügyelnie kell azok épségére, tisztán tartására. Rongálás, csonkítás, beleírás, aláhúzás stb. esetén a könyvtáros a dokumentum-használatot köteles felfüggeszteni és az olvasót a szolgáltatás igénybevételétől fél évre eltiltani, az okozott kárt megtéríttetni.
3. Csak helyben használható, nem kölcsönözhető dokumentumok:
– az 1940 előtt megjelent dokumentumok
– sajtóanyag
– terjedelmes enciklopédiák, lexikonok
– szótárak
– hanglemezek

II.4. Kölcsönzés

1. Kölcsönözni csak olvasójeggyel lehet.
2. Az olvasójegy másra át nem ruházható, s az olvasó saját érdekében köteles azt megőrizni és a könyvtár használatakor bemutatni.
3. Az olvasójegy elvesztését be kell jelenteni, mert az olvasójegyre kikölcsönzött dokumentumokért az olvasójegy tulajdonosa felel.
4. Az elveszett olvasójegyet térítési díj ellenében lehet pótolni.
5. A könyvek kölcsönzési határideje három hét.
6. Egy alkalommal maximum 3 db dokumentum lehet egy olvasónál.
7. Aki késedelmi díjjal vagy kártérítéssel tartozik a könyvtárnak, addig nem kölcsönözhet, amíg tartozását ki nem egyenlíti.

II.5. Hosszabbítás, késés, kártérítés

1. A kölcsönzési határidő a lejárat előtt személyesen, telefonon, e-mailben egy alkalommal meghosszabbítható, ha az olvasónak nincs tartozása. A lejárt és meg nem hosszabbított dokumentumokat személyesen kell visszahozni.
2. Amennyiben az olvasó a nála kölcsönzésben lévő könyvet határidőn túl is magánál tartja, és a határidő hosszabbítását nem kérte, dokumentumonként és naponta késedelmi díjat kell fizetnie.
4. A kölcsönzési határidő lejárta után a könyvtár e-mailben, telefonon, postai úton  figyelmezteti a késedelmes olvasót.
5. Ha az olvasónál levő könyv megrongálódik, kártérítési díjat kell fizetnie. A díj megállapítása a könyv mindenkori értékének arányában történik.
6. A könyv elvesztése esetén a mindenkori forgalmi érték az irányadó.

III. Egyéb szabályok

1. A könyvtár ideiglenesen megtagadhatja a szolgáltatások teljesítését attól, akinek tartozása van, illetve a könyvtár használatára vonatkozó szabályokat megszegi. Eltiltható a könyvtár használatáról az, akinek a magatartása a többi könyvtárhasználót jogai gyakorlásában súlyosan és rendszeresen akadályozza.
2. A könyvtár a beiratkozott olvasók számára – ésszerű keretek között  – engedélyezi saját technikai eszközök (pl. laptop, digitális fényképezőgép) használatát. A saját eszközök használata más látogatót nem korlátozhat jogai gyakorlásában. A használók saját eszközeinek meghibásodásáért a könyvtár felelősséget nem vállal.
3. Az 1940 előtt megjelent dokumentumokból állományvédelmi okokból fénymásolni, szkennelni, fotózni csak kivételes esetben és a fenntartó engedélyével lehetséges. A fénymásolás, vagy szkennelés minden esetben az intézmény saját technikai eszközeivel történik, 24-48 óra leforgása alatt.

IV. Térítési díjak

V.1. Beiratkozási díj

A könyvtárba történő beiratkozás díja:
– 20 RON,
– Teleki-kártyával rendelkezõknek 10 RON.
Mentesülnek a beiratkozási díj megfizetése alól a 14 éven aluliak és a 70 éven felüliek.

V.2. Olvasójegy pótlása

Az elveszett olvasójegy pótlása alkalmanként: 1 RON

V.3. A késedelem esetén fizetendő díjak

A határidőre vissza nem szolgáltatott könyvek esetén: 1 RON/db/nap

V.5. Egyéb szolgáltatások díja

– fénymásolás (fekete-fehér): 0,10 RON/oldal (A4); 0,15 RON/oldal (A3)
– szkennelés (fekete-fehér, vagy színes): 1 RON/oldal (A4)
– CD-re írás: 1 RON/db,
– CD ára: 1,5 RON/db
– digitális fotózás: 1 RON/kép. Saját gép használata esetén ingyenes.

Dávid Lajos
intézményvezetõ

Comments are closed